• DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

  • GİRİŞ

  ·       DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ (Bundan Sonra “DR. ZEYNEP GÖKALP” olarak anılacaktır.) kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini temel almak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem atfetmektedir. Bu çerçevede DR. ZEYNEP GÖKALP, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine özen göstermekte, tüm planlama ve faaliyetlerinde bu anlayışla hareket etmektedir. 

   

  Kişilerin, Kişisel Verilerinin güvenliğinin sağlanması DR. ZEYNEP GÖKALP’in öncelikli hedeflerindendir. Bu nedenle, kişilerin Kişisel Verilerinin güvenli şekilde işlenmesi ve bu verilere hukuka aykırı biçimde gerçekleşebilecek her türlü erişimin veya sızıntının engellenmesi amacıyla, yürürlükteki mevzuatlara uyumlu olarak gerekli güvenlik tedbirleri DR. ZEYNEP GÖKALP tarafından alınmaktadır.

  1.1                   POLİTİKA’NIN AMACI

  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın (“Politika”) amacı, KVKK ’nın amacına uygun olarak tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde DR. ZEYNEP GÖKALP’in yükümlülükleri ile uyacağı usul ve esaslar hakkında Kişisel Veri Sahiplerini bilgilendirmektir. Politika’nın amacı doğrultusunda, DR. ZEYNEP GÖKALP tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin korunması ve işlenmesi faaliyetlerinde mevzuatlara tam uyumun sağlanması ve Kişisel Veri Sahiplerinin özel hayatın gizliliği ve veri güvenliği hakkının korunması hedeflenmektedir.

  1.2 POLİTİKA’NIN KAPSAMI 

  Bu Politika; gerçek kişi olmak kaydıyla Müşteriler (Hastalar/Danışanlar),Müşteri Adayları(Hasta/Danışan) Adayları,Çalışanlar, Çalışan Adayları ve Ziyaretçiler için hazırlanmıştır ve bu belirtilen kişiler kapsamında uygulanacaktır. DR. ZEYNEP GÖKALP tarafından bu Politikayı internet sitesinde yayımlama amacı, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi faaliyetlerinde ve veri güvenliği konusunda Veri Sahiplerini bilgilendirmektir. Hangi sıfatla olursa olsun tüzel kişilere bu Politika uygulanmayacaktır. 

  Bu Politika, yukarıda belirtilen Veri Sahipleri için, kişisel verilerinin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla DR. ZEYNEP GÖKALP tarafından işlenmesi halinde uygulanacaktır. Verinin aşağıda belirtilen kapsamda “Kişisel Veri” kapsamında yer almaması veya DR. ZEYNEP GÖKALP tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin yukarıda belirtilen yollarla olmaması halinde bu Politika uygulanmayacaktır. 

   

  1.3 TANIMLAR

  Bu Politika’nın uygulanmasında kullanılan kavramlar aşağıda yer verilen anlamları ifade eder:

  Açık Rıza

  Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

  Aydınlatma Yükümlülüğü

  Veri sorumlusunun, kişisel verilerini işlediği kişilere, bu verilerinin kim tarafından, hangi amaçlarla ve hangi hukuki gerekçelere dayanarak işlenebileceği, kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği hususunda bilgi vermesi yükümlülüğüdür.

  İlgili Kullanıcı

  Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

  İmha

  Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini ifade eder.

  Kişisel Verilerin İşlenmesi

  Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

  KVK Kurulu

  Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’dur.

  Kişisel Veri Sahibi

  Kişisel Verisi (Özel nitelikli kişisel veriler dahil) işlenen Hastalar, Danışanlar, Çalışanlar, Çalışan Adayları ve Ziyaretçileri ifade eder.

  Kişisel Veri

  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

  Kurum/ Denetim Mekanizması

  Kurul ve Başkanlıktan oluşan Kişisel Verileri Koruma Kurumudur.

  Otomatik Olarak Veri İşleme

  Bilgisayar, telefon, saat vb. işlemci sahibi cihazlar tarafından yerine getirilen, yazılım veya donanım özellikleri aracılığıyla önceden hazırlanan algoritmalar kapsamında insan müdahalesi olmadan kendiliğinden gerçekleşen işleme faaliyetidir.

  Özel Nitelikli Kişisel Veri

  Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

  Sicil

  Veri Sorumluları Sicili’dir.

  DR. ZEYNEP GÖKALP

  DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ’dir.

  Veri İşleyen

  Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Veri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

  Veri Kayıt Sistemi

  Kişisel Verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade eder.

  Veri Kategorisi

  Kişisel verilerin ortak özelliklerine göre gruplandırıldığı veri konusu kişi grubu veya gruplarına ait kişisel veri sınıfıdır.

  Veri Konusu Kişi Grubu

  Veri sorumlusunun kişisel verilerini işlediği ilgili kişi grubudur.

  Veri Sorumlusu

  Kişisel Verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

  1.4 POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

  DR. ZEYNEP GÖKALP tarafından düzenlenerek 01.05.2024 tarihinde yürürlüğe giren Politika ilkeleri, DR. ZEYNEP GÖKALP’e ait kurumsal web sitelerinde yayımlanarak Veri Sahiplerinin erişimine sunulur.

  • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
  • KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

  DR. ZEYNEP GÖKALP, KVKK uyarınca kişisel verileri güvenli bir şekilde saklamak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbiri alır. Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin alınan idari ve teknik tedbirler, DR. ZEYNEP GÖKALP’e ait Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda ayrıntılı olarak düzenlenmektedir.

  • DENETİM

  DR. ZEYNEP GÖKALP, yukarıda açıklanan veri güvenliğinin tesisi ve alınan tedbirlerin düzenliliğini ve devamlılığını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. DR. ZEYNEP GÖKALP tarafından alınan teknik tedbirlerin denetimi yılda altı aylık periyodik dönemlerde yetkili kişilerce, idari tedbirler ise DR. ZEYNEP GÖKALP’in yetkilendirdiği kişilerce denetlenir.

  • GİZLİLİK 

  Veri İşleyen’in görevi kapsamında öğrendiği kişisel verileri, KVKK ve Politika hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme amacı dışında kullanmaması amacıyla DR. ZEYNEP GÖKALP tarafından gerekli tüm idari ve teknik tedbirler alınır. Bu bağlamda klinik çalışanları için KVKK ve Politika hakkında bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yürütülür, ilgili çalışanların işe alınma süreçlerinin bir parçası olarak gizlilik sözleşmeleri imzalatılır. Yine dışarıdan alınan hizmetleri sunan Tedarikçilere ve Veri İşleyenlere politikalar tebliğ edilerek Gizlilik Taahhütleri alınır.

  • KİŞİSEL VERİLERİN YETKİSİZ İFŞASI

  DR. ZEYNEP GÖKALP tarafından işlenen kişisel verilerin kanuna uygun olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, DR. ZEYNEP GÖKALP, bu durumun KVK Kurulunca belirlenen süreler dahilinde Veri Sahibine ve KVK Kuruluna bildirilmesi için gerekli işlemleri yürütür. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde bu durum KVK Kurulunun internet sitesinde ya da KVK Kurulu tarafından uygun görülecek başka bir yöntemle ilan edilir.

   

   

  • İLGİLİ KİŞİLERİN YASAL HAKLARININ GÖZETİLMESİ

  DR. ZEYNEP GÖKALP, ilgili kişilerin Politika ve Kanun’un uygulanması ile ilgili tüm yasal haklarını gözetir ve bu haklarının korunması için gerekli tüm önlemleri alır.

  • ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

  Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. DR. ZEYNEP GÖKALP, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin, başkaları tarafından öğrenildiği takdirde Veri Sahibi’nin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikte veriler olmasının farkındalığında olup bu sebeple hukuka uygun olarak işlenen bu tür kişisel verilerin korunması için, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri hassasiyetle alır. Bu çerçevede; sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir ayrı bir politikaya (Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Güvenliği Politikası) sahiptir.

  • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI
  • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASINDA GENEL İLKELER

  DR. ZEYNEP GÖKALP tarafından Kişisel Veriler, KVKK ve bu Politikada öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenir. DR. ZEYNEP GÖKALP, kişisel verileri işlerken aşağıdaki ilkelere uyar.

  • Hukuka, Dürüstlük Kurallarına ve Şeffaflık İlkesine Uygun Olma 

  DR. ZEYNEP GÖKALP, kişisel verileri ilgili mevzuatlara ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun olarak işler ve bu sınırlar içerisinde kullanır. Dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi uyarınca DR. ZEYNEP GÖKALP, veri işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate alır. Veri Sahibinin beklemediği ve beklemesinin de gerekmediği sonuçların ortaya çıkmasını önleyici şekilde hareket eder. İlke uyarınca ayrıca veri sahibi için söz konusu veri işleme faaliyetinin şeffaf olmasını sağlar; aydınlatma ve uyarı yükümlülüklerine uygun hareket eder. 

  • Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma

  DR. ZEYNEP GÖKALP, Veri Sahiplerinin temel haklarını ve meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin, doğru ve güncel olmasını sağlar. Bu kapsamda verilerin elde edildiği kaynakların belirli olması, doğruluğunun teyit edilmesi, güncellenmesinin gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi gibi hususları özenle dikkate alır. DR. ZEYNEP GÖKALP, her zaman kişisel veri sahibinin bilgilerinin doğru ve güncel olmasını temin edecek kanalları açık tutar. Kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, DR. ZEYNEP GÖKALP’in menfaatlerini koruduğu gibi Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerinin korunması bakımından da gereklidir.

  • Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme 

  DR. ZEYNEP GÖKALP, veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirler ve bu amacın hukuka uygun olmasını sağlar. Amacın hukuka uygun olması, DR. ZEYNEP GÖKALP’in işlediği kişisel verilerin, faaliyet gösterdiği sağlık hizmetiyle bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelir. DR. ZEYNEP GÖKALP, belirttiği bu amaçlar dışında başka amaçlarla veri işleme yapmaz. Bu itibarla, kişisel veri işleme amaçlarının açıklandığı hukuki işlem ve metinlerde belirlilik ve açıklık ilkesine uyumda hassasiyet gösterir.

  • İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı, Ölçülü ve Gerekli Olması

  DR. ZEYNEP GÖKALP, işlenen kişisel verilerin, belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli olmasına dikkat eder ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan verilerin işlenmesinden kaçınır, mevcutta olmayan ve sonradan gerçekleşmesi düşünülen amaçlarla kişisel veri toplamaz veya işlemez. Ayrıca işlenen veriyi sadece amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı tutar. Ölçülülük ilkesi kapsamında, veri işleme ile gerçekleştirilmesi istenen amaç arasında makul bir denge kurar. 

  • İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme 

  DR. ZEYNEP GÖKALP ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre bulunması halinde bu sürelere uyum gösterir; aksi durumda kişisel verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. DR. ZEYNEP GÖKALP tarafından bir kişisel verinin daha fazla saklanması için geçerli bir sebep olmaması durumunda söz konusu veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin prosedürler DR. ZEYNEP GÖKALP’in Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda ayrıntılı olarak düzenlenmektedir.  

  • Bütünlük ve Gizlilik İlkelerine Uygun Olma 

  DR. ZEYNEP GÖKALP tarafından kişisel veriler, kaybolmaya, imha edilmeye, hasara uğramaya karşı veya kişisel verilerin korunmasına ilişkin uygun ölçüde güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla gerekli teknik ve idari önlemler alınarak işlenmektedir. 

  • Hesap Verilebilirlik İlkesine Uygun Olma 

  DR. ZEYNEP GÖKALP, işleme faaliyetlerinde kişisel verilerin korunması kurallarına uygun yükümlülüğünü yerine getirmiş olup herhangi bir şikayet veya re’sen inceleme geçirdiği takdirde bu önlemlerin alındığını, denetim kurumlarına ispatlayan belgeleri sunabilecektir.

  • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI 

  DR. ZEYNEP GÖKALP kişisel verileri Veri Sahibi’nin açık rızası olmaksızın işlemez. Kişisel veriler yalnızca aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde Veri Sahibi’nin açık rızası aranmaksızın işlenebilir:

  • Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

  DR. ZEYNEP GÖKALP, kanunların açıkça öngördüğü hallerde kişisel verileri Veri Sahibi’nin açık rızasını aramaksızın işleyebilir.

  • Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Durumda Bulunan veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisinin ya da Bir Başkasının Hayatı veya Beden Bütünlüğünün Korunması için Zorunlu Olması 

  DR. ZEYNEP GÖKALP, rızanın açıklanamadığı ya da geçerli olmadığı hallerde kişilerin hayat veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verileri açık rıza aramaksızın işleyebilir. 

  • Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması 

  DR. ZEYNEP GÖKALP, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması durumunda, hayatın olağan akışı gereği, bu amaçla sınırlı olmak üzere Veri Sahibi’nin kişisel verilerini açık rıza aramaksızın işleyebilir.

  • DR. ZEYNEP GÖKALP’in Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması

  DR. ZEYNEP GÖKALP, Veri Sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için zorunlu olduğu hallerde Veri Sahibi’nin kişisel verilerini açık rıza aramaksızın işleyebilir. 

  • İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması

  DR. ZEYNEP GÖKALP; Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilen, bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan kişisel verilerini, Veri Sahibi tarafından alenileştirilen ve böylelikle herkes tarafından bilinebilecek hale gelen bu tür verilerin işlenmesinde korunması gereken hukuki yararın ortadan kalktığı kabul edilmesi sebebiyle alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işleyebilir. 

   

  • Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması

  DR. ZEYNEP GÖKALP hukuken meşru bir hakkın kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde Veri Sahibi’nin kişisel verilerini açık rıza aramaksızın işleyebilir. 

  • İlgili Kişilerin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Kliniğimiz Tarafından Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması

  DR. ZEYNEP GÖKALP, Veri Sahibi’nin KVKK ve Politika kapsamında korunan temel hak ve özgürlerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerinin temini için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda Veri Sahibi’nin kişisel verilerini işleyebilir. DR. ZEYNEP GÖKALP, kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel ilkelere uyulması ve DR. ZEYNEP GÖKALP ile kişisel veri sahiplerinin menfaat dengesinin gözetilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir. Meşru menfaatten kasıt; meşru, Veri Sahibi ’nin temel hak ve özgürlüğü ile yarışabilecek düzeyde etkin, belirli ve halihazırda mevcut olan bir menfaattir. DR. ZEYNEP GÖKALP, Veri Sahibi ’nin haklarına zarar gelmemesi için ek koruyucu tedbirler almaktadır. kliniğimizin menfaati ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlükleri arasında makul bir denge sağlanmaktadır.

  • ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

  DR. ZEYNEP GÖKALP, özel nitelikli kişisel verileri Veri Sahibi’nin açık rızası olmaksızın işlemez. Özel nitelikli kişisel veriler yalnızca aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir: 

  • Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

  Veri Sahibi’nin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri, kanunların açıkça öngördüğü hallerde Veri Sahibi’nin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

  • Kamu Sağlığının Korunması, Koruyucu Hekimlik, Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi Amacıyla

  Veri Sahibi’nin, sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.

  • KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMA ŞARTLARI

  DR. ZEYNEP GÖKALP, kişisel verileri gerekli güvenlik önlemlerini alarak KVKK’nun 8. ve 9.  maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

  • Veri Sahibi’nin açık rızasının olması,
  • Kanunlarda kişisel verinin aktarılmasına ilişkin açık bir düzenleme olması,
  • Veri Sahibi’nin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel veri aktarımının zorunlu olması ve ilgili kişinin fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyor olması,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılmasının gerekli olması, 
  • DR. ZEYNEP GÖKALP’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımının zorunlu olması,
  • Kişisel verilerin, Veri Sahibi tarafından alenileştirilmiş olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri aktarımının zorunlu olması, 
  • Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, DR. ZEYNEP GÖKALP’in meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımının zorunlu olması.

  Özel nitelikli kişisel veriler ise, aşağıdaki şartlardan birine dayalı ve sınırlı olarak yeterli önlemler alınmak kaydıyla aktarılabilmektedir:

  • İlgili kişinin açık rızasının olması,
  • İlgili kişinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri söz konusuysa kanunlarda bu verilerin aktarılmasına ilişkin açık bir düzenleme olması.
  • İlgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri söz konusuysa bu veriler kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından aktarılabilir.

  • KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ VE VERİ KONUSU KİŞİ GRUPLARI
  • Kişisel Veri Kategorileri

  Kişisel veriler DR. ZEYNEP GÖKALP tarafından aşağıdaki şekilde kategorilendirilerek işlenmektedir:

  Kimlik

  Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası ve/veya Pasaport Numarası ve/veya Geçici T.C. Kimlik Numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet, meslek, imza ve gerçek kişileri tanımlayabilen diğer kimlik verileri

  İletişim

  Adres (ikametgah, iş yeri), telefon numarası (bildirilen ev/iş yeri sabit ve/veya mobil telefon numaraları), elektronik posta adresi, sosyal medya hesapları, IP adresi ve sair iletişim verileri

  Özlük

  Özgeçmiş, unvan bilgileri; işe giriş-çıkış belgesi kayıtları; sosyal güvenlik/emeklilik bilgileri, bordro bilgileri ve sair özlük verileri

  Fiziksel Mekan Güvenliği

  Güvenlik kamerası kayıtları ve sair fiziksel mekan güvenliği verileri

  Finans

  DR. ZEYNEP GÖKALP ‘in kişisel veri sahipleri ile kurmuş olduğu her türlü finansal ilişkinin sonucunu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap bilgisi, kredi kartı bilgisi, ve sair mali bilgiler

  Görsel ve İşitsel Kayıtlar

  Kişisel veri sahiplerinin fiziksel mekan güvenliği kapsamı dışında alınan fotoğraf/kamera verileri

  Haberleşme Kayıtları

  DR. ZEYNEP GÖKALP’in iletişim ve bilişim sistemleri üzerinden elde edilebilen haberleşme verileri: Kurumsal telefon görüşme kayıtları, kurumsal posta ve e-posta kayıtları ve içerikleri vb.

  Müşteri İşlem

  Kliniğimizin hastalarına ilişkin memnuniyet bilgisi, Fatura, dekont bilgileri vb.

  ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

  Sağlık Bilgileri

  Kan grubu, alerjiler, kronik hastalıklar, daha önce geçirilmiş olan uygulamalar/operasyonlara ilişkin veriler, sürekli olarak kullanılan ilaçlar, tahlil ve görüntüleme sonuçları, reçete bilgileri, vücut analiz ve ölçümleme bilgileri, tıbbi geçmiş, cilt analiz bilgileri, hormonel testler, zührevi hastalık bilgileri, anestezi bilgileri, Covid-19 hastalığına ilişkin bilgiler, tıbbi tedaviler ve sair sağlık verileri

  Biyometrik Veri

  Görüntü, ses, video verileri

  Veri Konusu Kişi Grupları

  Bu Politika ve Kanun’un korumasından sadece gerçek kişiler faydalanabilmektedir. Bu kapsamdaki kişisel veri sahipleri aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır: 

  Çalışan Adayı

  Kliniğimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini muayenehanemizin incelemesine açmış olan gerçek kişilerdir.

  Müşteri

  Kliniğimize gelen hasta veya danışanlardır.

  Müşteri Adayı

  Kliniğimize randevu oluşturan fakat henüz hasta kaydı yapılmamış kişilerdir.

  Çalışan

  DR. ZEYNEP GÖKALP bünyesinde çalışan bireylerdir.

  Ziyaretçi

  Kliniğimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkesine çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi herhangi bir amaç ile ziyaret eden tüm gerçek kişilerdir.

   

  • KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
  • KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ 

  Kişisel Verileriniz, DR. ZEYNEP GÖKALP tarafından yetkilendirilen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından “VERİ İŞLEYEN/İŞLEYİCİ” sıfatıyla; sözlü, yazılı, kamera ve fotoğraf kaydı alınmak sureti ile fiziki ve elektronik ortamda kaydı tutularak, KVKK’ nun öngördüğü durumlarda açık rızanızın alınması sureti ile işlenmektedir.

  • İş başvuru formları,
  • Personel bilgi formları,
  • DR. ZEYNEP GÖKALP’e ibraz edilen muhtelif belgeler,
  • DR. ZEYNEP GÖKALP’e iletilen posta ve e-postalar,
  • Kurumsal telefonlar, 
  • Fotoğraf/Video kayıtları,
  • Web Siteleri,
  • Log Kayıt Cihazları (Firewall),
  • Hasta Aydınlatma Formları,
  • Sağlık Bilgi Formları,
  • Sunucusu Yurt Dışında bulunan hizmet sağlayıcıları (whatsapp/instagram/facebook/messanger/linkedin/youtube/zoomus/Google/Hotmail/yahoo vs.).

  • KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ

  DR. ZEYNEP GÖKALP kişisel verileri, Kanun’un 5. ve 6. maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden birine dayanarak toplamaktadır:

  • İlgili kişinin açık rızası,
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi; 
  • Kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri Sahibi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri söz konusuysa bu veriler kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi, operasyon ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla olması,
  • DR. ZEYNEP GÖKALP’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • İlgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, DR. ZEYNEP GÖKALP tarafından meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

  6.1 Veri Konusu Kişi Gruplarının Kişisel Veri Kategorilerine İlişkin İşlenme Amaçları İle Eşleştirilmesi

  Yukarıda tanım ve kapsamları verilen veri konusu kişi gruplarının kişisel veri kategorilerine ilişkin işlenme amaçları ile eşleştirilmesi aşağıda sunulmaktadır: 

  • Çalışan Adayı

  Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Özlük, Mesleki Deneyim, Fiziksel Mekan Güvenliği

  İşleme Amaçları: Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Hasta/Danışan

  Veri KategorileriKimlik, İletişim, Mali, Müşteri İşlem, Fiziksel Mekan Güvenliği, Sağlık Verisi, Biyometrik Veri

  İşlenme Amaçları: hasta dosyası oluşturabilmek, muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi, operasyon ve bakım hizmetlerini yürütebilmek, tıbbi teşhis, tedavi ve operasyon süreçleri sonrasında sağlık kontrollerini gerçekleştirebilmek, hastalarla birebir iletişime geçebilmek, randevu süreçlerini yönetebilmek, hasta memnuniyeti ve talep yönetimini gerçekleştirebilmek, hukuki ve akdi yükümlülükleri yerine getirebilmek, ilgili mevzuatı gereğince saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri belirlenen süreler dahilinde muhafaza edebilmek, muayenehane güvenliğini sağlayabilmek, tedavilerin doğru şekilde yapılabilmesi amacıyla gerektiğinde bir diğer ilgili uzman hekimden konsültasyon alabilmek, sağlık turizmi kapsamındaki mevzuata uygun olarak yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek, sağlık turizmi çerçevesinde gelen hastaların/danışanların transfer ve konaklama hizmetlerini planlayabilmek, tıbbi tedavi ve uygulamalara ilişkin yenilikleri duyurulabilmek, uygulanan tıbbi işlemler hakkında 3. Kişileri tıbbi açıdan bilgilendirebilmek, Uluslararası Sağlık Turizmi Teşvik mevzuatı çerçevesinde uygulanan tıbbi uygulamalara ilişkin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütebilmek, sağlık hizmetleri ile finansmanını planlayabilmek ve yönetebilmek, doktor ile hasta arasında kurulan hukuki ilişkiden doğan sorumlulukları yerine getirebilmek, mali ve idari yükümlülükleri yerine getirebilmek, teknik ve ticari güvenliği sağlayabilmek ve kamusal yükümlülükleri yerine getirebilmek.   

  • Çalışan

  Veri KategorileriKimlik, İletişim, Özlük, Finans, Görsel ve İşitsel Bilgiler, Fiziksel Mekan Güvenliği,

  İşlenme Amaçları: Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

  • Ziyaretçi

  Veri Kategorileri: Fiziksel Mekan Güvenliği

  İşlenme Amaçları: Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

  6.2 Fiziksel Mekânlarda Gerçekleştirilen Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri

  Kliniğimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla giriş-çıkışlar kayıt altına alınmakta, randevu takip sistemi kullanılmaktadır. Çalışanların veri işleme faaliyetinde bulunması DR. ZEYNEP GÖKALP tarafından oluşturulan yetki matrisi dahilinde gerçekleştirilmekte ve çalışanlarla gerekli gizlilik sözleşmeleri imzalanmaktadır.

  • İnternet Sitesinde Gerçekleştirilen Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri

   İnternet sitemizi ziyaret eden çevrimiçi ziyaretçilerin trafik bilgileri bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla otomatik olarak işlenmektedir. Öte yandan, 5651 Sayılı Kanun ve sair mevzuat uyarınca yer sağlayıcıların internet sitesi trafik bilgilerini kayıt ve saklama yükümlülüğü bulunmaktadır. 

  6.4 Haberleşme Kanalları Üzerinden Gerçekleştirilen Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri

   e-posta vb. kanallarla yapılan haberleşmeler DR. ZEYNEP GÖKALP tarafından iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ile talep/şikayetlerin takibi amacıyla denetlenmekte ve kaydedilmektedir. 

  Veri Sahiplerinin bu kanalları yalnızca iş faaliyetleri kapsamında kullanması gerekmektedir.

  • KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMA AMAÇLARI VE AKTARILDIĞI KİŞİLER/KURULUŞLAR
  • Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları

  DR. ZEYNEP GÖKALP, kişisel verileri KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak aktarmaktadır: 

  • Muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi, operasyon ve bakım hizmetlerinin yürütebilmesi,
  • Komplikasyon süreçlerinin yönetilebilmesi,
  • Konsültasyon alınabilmesi,
  • Sağlık Bakanlığı Mevzuatları gereği yükümlülüklerin ifa edilebilmesi,
  • Uluslararası Sağlık Turizmi Mevzuatları gereğince yükümlülüklerin ifa edilebilmesi,
  • Sağlık Turisti hastaların ulaşım, konaklama, tercüman ihtiyaçlarının giderilebilmesi, 
  • İl Sağlık Müdürlükleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri nezdinde idari yükümlülüklerin ifa edilmesi,
  • Sunulan sağlık hizmetleri ile ilgili 3. Kişilerin tıbbi açıdan bilgilendirilebilmesi, 
  • Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, 
  • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, 
  • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
  • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi,  
  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, 
  • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, 
  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, 
  • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 
  • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Veri güvenliğinin sağlanabilmesi ve denetlenebilmesi, 
  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, 
  • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

  • Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler/Kuruluşlar 

  DR. ZEYNEP GÖKALP, kişisel verileri aktarılma amacının gerektirdiği veri konusu kişi grupları ve verilerle sınırlı olarak, mevzuatın öngördüğü her türlü idari ve teknik güvenlik tedbirlerini uygulamak suretiyle aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarabilmektedir: 

  • Konsültasyon amacıyla diğer uzman hekimlere,
  • Sigortalı Çalışanlarına,
  • Tedarikçilerine,
  • Mali Müşavir, Vergi ve Finans Danışmanları ve Denetçileri
  • Hukuk Danışmanı
  • Veri Tabanı (Server) Sağlayıcıları
  • “Klinik Yönetim Yazılım Sistemi” Hizmet Sağlayıcıları
  • Tercümanlar
  • Veri Koruma Görevlisi
  • IT Danışmanı
  • Web Danışmanı
  • Turizm Acentaları
  • Kanunlar çerçevesinde yetkilendirilmiş Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, 
  • Yargı Makamlarına.

  • KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI VE SAKLANMA SÜRELERİ
  • Kişisel Verilerin İmhası
  • Diğer kanunlarda kişisel verilerin imhasına ilişkin yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla DR. ZEYNEP GÖKALP, KVKK ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş olduğu kişisel verileri, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine siler, yok eder veya anonim hale getirir.
  • Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.
  • Verilerin yok edilmesi; kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.
  • Verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin maskeleme, değişken çıkartma, genelleştirme vb. tekniklerle başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

  • Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

  DR. ZEYNEP GÖKALP, kişisel verileri kanunlarda ve sair mevzuatta öngörülen süreler uyarınca saklamaktadır. Kanunlarda ve sair mevzuatta öngörülen bir saklama süresi bulunmuyorsa, kişisel veriler, DR. ZEYNEP GÖKALP’in Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak o kişisel veriyi işleme amacının gerçekleşmesi için gereken süre kadar saklanmakta, daha sonra periyodik imha süreleri çerçevesinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

   

  • KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK UYARINCA HAKLARI
  • VERİ SAHİBİ’NİN KVKK UYARINCA HAKLARI

  Kişisel Verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’ nun 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Veri sahiplerinin, yukarıda sıralanan haklardan kullanmak istedikleri haklar ya da talepler olması durumunda; KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklardan hangisini kullanmayı talep ettiklerini açık ve anlaşılır bir şekilde belirttikleri yazılı başvurularını, ıslak imzalı olarak ve kimliklerini ispat edecek belgelerle birlikte, DR. ZEYNEP GÖKALP adresine bizzat elden sunabilirler, noter kanalıyla gönderebilirler veya güvenli e-imza ile imzalayarak DR. ZEYNEP GÖKALP’e ait kurumsal mail adresi olan bilgi@zeynepgokalp.com mail adresine  iletilebilirler veyahut KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirler. Başvurularda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası/pasaport no/geçici kimlik no, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur.

  DR. ZEYNEP GÖKALP, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

  YÜRÜRLÜK TARİHİ           : 01.05.2024

  GÜNCELLEME TARİHİ       : 01.05.2024

 • DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

  İşbu aydınlatma metni, Türk Hukuk mevzuatında yer alan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)  uyarınca, DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ (Bundan Sonra “DR. ZEYNEP GÖKALP” olarak anılacaktır.) sahipliğinde ve DR. ZEYNEP GÖKALP sorumluluğunda faaliyet gösteren DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ’ne başvuran hastalara/danışanlara ait Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

   

  Hastaların/danışanların Kişisel Verilerinin güvenliğinin sağlanması DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ’nin öncelikli hedeflerindendir. Bu nedenle, hastaların/danışanların Kişisel Verilerinin güvenli şekilde işlenmesi ve bu verilere hukuka aykırı biçimde gerçekleşebilecek her türlü erişimin veya sızıntının engellenmesi amacıyla, yürürlükteki mevzuatlara uyumlu olarak gerekli güvenlik tedbirleri DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ tarafından alınmaktadır.

   

  VERİ SORUMLUSU

  Kişisel Verileriniz, 6698 sayılı KVKK kapsamında “Atatürk Mh. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul A Blok Daire: 676 Ataşehir/İSTANBUL” adresinde faaliyet göstermekte olan DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ sahipliğinde ve sorumluluğunda bulunan DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ tarafından işlenecektir. DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ, KVKK kapsamında “VERİ SORUMLUSU” olarak kabul edilmektedir.

  DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ bünyesinde KVKK kapsamında Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Uyum Süreci, uygulama sorumluluğu Veri Sorumlusuna ait olmak kaydıyla, Uzman Hukuk Bürosunun danışmanlığı ve rehberliğinde gerçekleştirilmiştir. 

   

  İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ

  Aşağıda belirtilen Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, KVKK m.4 ile ön görülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları doğrultusunda ve işbu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlar kapsamında kalmak üzere; hukuka uygun şekilde, işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, adalet ve şeffaflık ilkesi gözetilerek, doğru ve güncel şekilde, veri güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuatta ön görülen her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ tarafından işlenecektir.

  1-KİMLİK BİLGİLERİNİZ: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız ve/veya Pasaport Numaranız ve/veya Geçici T.C. Kimlik Numaranız, kimlik bilgileriniz, pasaport bilgileriniz, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, mesleğiniz, imzanız ve sizi tanımlayabilen diğer kimlik verileriniz.

  2-İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ: Adresiniz (ikametgah/iş yeri), telefon numaranız (bildirdiğiniz ev/iş yeri sabit ve/veya mobil telefon numaralarınız), elektronik posta adresiniz, IP adresiniz, sosyal medya hesaplarınız ve sair iletişim verileriniz.

  3-SAĞLIK BİLGİLERİNİZ: Kan grubunuz, görüntüleme sonuçlarınız, tahlilleriniz , alerjileriniz, kronik hastalıklarınız, zührevi hastalıklarınız, bulaşıcı hastalıklarınız, daha önce geçirmiş olduğunuz ameliyatlara/operasyonlara ilişkin verileriniz, sürekli olarak kullandığınız ilaçlar, Covid-19 hastalığına ilişkin bilgileriniz, tıbbi tedavileriniz, reçete bilgileriniz, vücut analiz ve ölçümleme bilgileriniz, cilt analiz bilgileriniz, sağlığa zararlı alışkanlıklarınız ve tarafınıza uygulanacak tedavi ve uygulamalar için gerekli diğer sağlık verileriniz. 

  4-FOTOĞRAF/VİDEO GÖRÜNTÜLERİNİZ İLE SES VERİLERİNİZ: Tıbbi işlem öncesinde, tıbbi işlem sırasında ve/veya tıbbi işlem sonrasında kayıt altına alınan fotoğraf ve/veya videolarda yer alan görüntü ve ses kayıt verileriniz ile iş yeri güvenliğini temin amacıyla kapalı devre kayıt altında bulunan güvenlik kameralarının kaydettiği görüntü verileriniz.

  5-MALİ BİLGİLERİNİZ: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz, faturalama ve fatura bilgileriniz ve sair finansal verileriniz.

   

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLA İŞLENDİĞİ

  Kişisel Verileriniz; hasta dosyası oluşturabilmek, muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi, medikal uygulamalar ve bakım hizmetlerinizi yürütebilmek, tıbbi teşhis ve tedavi süreçleri sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirebilmek, oluşabilecek komplikasyon süreçlerini yönetebilmek, sizinle birebir iletişime geçebilmek, randevu süreçlerini yönetebilmek, hasta memnuniyeti ve talep yönetimini gerçekleştirebilmek, hukuki ve akdi yükümlülükleri yerine getirebilmek, ilgili mevzuatı gereğince saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri belirlenen süreler dahilinde muhafaza edebilmek, tedavinizin doğru şekilde yapılabilmesi amacıyla gerektiğinde diğer ilgili uzman hekimlerden konsültasyon hizmeti alabilmek, Uluslararası Sağlık Turizmi  kapsamındaki mevzuata uygun olarak yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek, Sağlık Turizmi çerçevesinde gelen Sağlık Turisti hastaların/danışanların transfer, konaklama, tercüman hizmetlerini planlayabilmek, tıbbi tedavi ve uygulamalara ilişkin yenilikleri duyurabilmek, sunulan tıbbi hizmetler  hakkında 3. Kişileri bilgilendirebilmek, sağlık hizmetleri ile finansmanını planlayabilmek ve yönetebilmek, iş yeri güvenliğini sağlayabilmek, doktor ile hasta arasında kurulan hukuki ilişkiden doğan sorumlulukları yerine getirebilmek, mali ve idari yükümlülükleri yerine getirebilmek, teknik ve ticari güvenliği sağlayabilmek ve kamusal yükümlülükleri yerine getirebilmek  amaçlarıyla, KVKK ‘a uygun olarak, DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ  tarafından işlenmektedir.

  Kişisel Verileriniz, aşağıdaki durum ve koşullarda DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ  tarafından KVKK kapsamında işlenecektir:

  • Kimlik Verileriniz; muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerini yürütülebilmek, hasta dosyası oluşturabilmek, hasta memnuniyeti ve talep yönetimini gerçekleştirebilmek, Sağlık Turizmi çerçevesinde gelen Sağlık Turisti hastaların/danışanların transfer, konaklama ve tercüman hizmetlerini planlayabilmek amacıyla işlenecektir.
  • İletişim Bilgileriniz; tıbbi teşhis ve tedavi süreçleri sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirmek, randevu süreçlerini yönetmek amacıyla işlenecek ve ayrıca açık rıza göstermeniz şartıyla tıbbi tedavi ve uygulamalara ilişkin yenilikleri tanıtmak, bilgilendirmek, duyurmak ve özel günlerde tebrik ve kutlama amacıyla işlenebilecektir.
  • Sağlık Bilgileriniz; tıbbi tedavilerinizi ve medikal estetik uygulamalarınızı başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmek, tedavi sürecinizde gerekli görüldüğü takdirde bir başka uzman hekimden konsültasyon alabilmek, hasta dosyası oluşturabilmek, ilgili mevzuatı gereğince saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri süresi dahilinde muhafaza edebilmek, yürürlükteki Sağlık Hukuku ve Sağlık Turizmi Mevzuatları kapsamında yer alan yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek amacıyla işlenecektir.
  • Fotoğraf, Video ve Ses Kayıt Bilgileriniz; DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ tarafından tedavi sürecini gözlemleyerek yönetebilmek, iş yeri güvenliğini temin etmek amacıyla işlenecek ve ayrıca açık rıza göstermeniz şartıyla, tarafınıza uygulanan tıbbi işlem hakkında 3. Kişileri bilgilendirmek, tıbbi tanıtım yapmak amacıyla işlenebilecektir.
  • Mali Verileriniz; ücret ödemelerinizin kontrolünü gerçekleştirerek fatura tanzim edebilmek ve herhangi bir ücret fazlası olması halinde ücret iadesi amacıyla işlenecektir.
  • Transfer ve Konaklama Bilgileriniz; sağlık turizmi çerçevesinde gelen yabancı hastaların/danışanların transfer ve konaklama hizmetlerini planlayabilmek amacıyla işlenecektir.

  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, tıbbi tedavinizin gerçekleştirilebilmesi ve tedavinize ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yine yukarıda belirtilen amaçlar ve mevzuat doğrultusunda işlenecektir. İlgili kişisel verilerinizi sağlamamanız durumunda, tıbbi tedavinizde hizmet verecek olan DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ ’ne yüklenen yasal yükümlülükler gereği gibi yerine getirilemeyecek ve tedaviniz ve/veya iyileşme süreçleriniz başarılı bir şekilde yürütülemeyecektir.

   

   

  KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI YÖNTEMİ

  Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ ’nin sunduğu sağlık hizmetine bağlı olarak;

  • Muayene ve tedavi amacıyla DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ ’ne gelerek, tarafınıza uygulanacak tedaviye ilişkin tıbbi değerlendirme yapılabilmesi için sunduğunuz sağlık raporlarınız, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, tahlilleriniz, sağlık raporlarınız ve sağlık verilerinize ilişkin verdiğiniz beyanlarınız vasıtasıyla, 

  ·       DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ ’nin uygulayacağı tedaviye ilişkin “Hasta Bilgilendirme ve Onam Formunu” doldurmanız vasıtasıyla,

  ·       DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ ’ne ait kurumsal web sitesi https://zeynepgokalp.com üzerinden ve DR.ZEYNEP GÖKALP’e ait kurumsal web sitesi  https://zeynepgokalp.com üzerinden doldurduğunuz iletişim formu vasıtasıyla,

  • DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ’ nin sorumlusu DR. ZEYNEP GÖKALP ’a ait kurumsal e-posta adresine (bilgi@zeynepgokalp.com) göndereceğiniz elektronik postalar vasıtasıyla, 
  • DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ’ nde tarafınıza uygulanan tıbbi işlem öncesinde, sonrasında ve/veya uygulama sırasında kayıt altına alınan fotoğraf/video kayıtları vasıtasıyla,
  • Talebiniz üzerine ve gerekli olduğu hallerde; DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ tarafından uzaktan erişim yoluyla online olarak teşhis ve kontrollerinizin yapılabilmesi amacıyla, kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hizmet aldığınız uzaktan bağlantı uygulamaları hizmet sağlayıcılarını (whatsapp/zoom.us/facetime/skype/messanger/google/instagram/facebook v.s.) kullanarak DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ’ ne ve/veya DR. ZEYNEP GÖKALP ’a gönderdiğiniz yazılı/sesli/görsel (fotoğraf ve/veya video kaydı) mesajlarınız ve bu uygulamalar üzerinden kurduğunuz online sesli/görüntülü aramalarınız vasıtasıyla,
  • Kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin vs.) yer alan DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ ’ne ve/veya Dr. ZEYNEP GÖKALP ’a ait profil hesaplarına direkt mesaj göndermeniz ve/veya gönderilerine yorum yapmanız vasıtasıyla,
  • Kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesapları (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin,google vs.) üzerinden DR. ZEYNEP GÖKALP ’ın ve/veya DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ’nin yaptığı tanıtım ve reklamlarda yer alan “bize ulaşın” veya “bilgi alın” gibi paneller aracılığı ile otomatik olarak işlenmesine izin vererek aktardığınız bilgileriniz vasıtasıyla,
  • DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ bünyesinde mevcut kablosuz internet ağına (wi-fi) misafir kullanıcı olarak katılmak istemeniz durumunda, mevzuatlar gereği alınan teknik tedbirler kapsamında kullanılmakta olan log-kayıt cihazları (firewall) vasıtasıyla,  
  • DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ’ nin meşru menfaati kapsamında iş yeri güvenliğinin temini amacıyla kapalı devre kayıt altında bulunan, ses kayıt özelliği olmayan, güvenlik kameraları vasıtasıyla,

  toplanacak ve muayene, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri boyunca DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacıyla KVKK uyarınca işlenecektir.

   

   

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI,YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

  Kişisel Verileriniz, DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ’nin yetkilendirdiği gerçek ya da tüzel kişiler tarafından “VERİ İŞLEYEN/İŞLEYİCİ” sıfatıyla; sözlü, yazılı, kamera ve fotoğraf kaydı alınmak sureti ile gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirler ile birlikte, fiziki ve elektronik ortamda kaydı tutularak, KVKK ilgili hükümlerinin ön gördüğü durumlarda ayrıca açık rızanız alınmak şartıyla işlenebilecektir.

   

   

  AÇIK RIZA BEYANINIZIN ALINMASININ GEREKTİĞİ DURUMLAR

  KVKK madde 5/1 uyarınca, aşağıda belirtilen durumlarda ancak açık rızanız alınmak suretiyle, Kişisel Verileriniz işlenebilecektir;

  • DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ tarafından verilen tıbbi hizmetlere ilişkin yeniliklerin tanıtımı, duyurulması ve bilgilendirilmesi amacıyla tarafınıza sms mesajı ve/veya e-posta gönderilmesi ve mobil iletişim kurulması ancak açık rızanız alınarak mümkün olacaktır. 
  • Tıbbi işlem öncesinde, tıbbi işlem sırasında ve/veya tıbbi işlem sonrasında tedavinin gelişimini gözlemlemek amacıyla alınan fotoğraf ve/ veya video kayıtlarınızın DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ’ne ve/veya Dr. ZEYNEP GÖKALP ’a ait sosyal medya hesaplarında (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin vs.) ve kurumsal web sitelerinde paylaşılması ancak açık rızanız alınarak mümkün olacaktır.
  • Verilerinizin, sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıları üzerinden paylaşılması “yurt dışına aktarım” sayılacağından ve yurt dışına aktarım için “açık rıza şartı” bulunduğundan, bu gibi durumlarda açık rızanız alınacaktır. Ancak, aşağıdaki hallerde AÇIK RIZANIZ ALINMIŞ SAYILACAKTIR;
   • Kendisine ait Gizlilik Sözleşmesini ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarını (whatsapp/zoom.us/facetime/skype/messanger/google/instagram /facebook vs.) kullanarak, DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ’ne ve/veya DR. ZEYNEP GÖKALP ’a yazılı/sesli mesaj ve/veya fotoğraf/video kaydı göndermeniz ya da sesli/görüntülü arama yapmanız ya da kendiniz ile bu yolla iletişime geçilerek uzaktan muayene/teşhis hizmeti almayı talep etmeniz durumunda; adı geçen uygulamaların politikalarını kabul ederek bu uygulamalar üzerinden DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ ile paylaştığınız Kişisel Verilerinizin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ ait KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlenmesine, tarafınızla adı geçen uygulamalar üzerinden iletişime geçilmesine ve sunucusu yurt dışında bulunan bu uygulamaların önceden kabul ettiğiniz politikaları gereğince verilerinizin yurt dışına aktarılmasına açık rıza vermiş sayılırsınız.
   • Kendisine ait Gizlilik Politikası ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz sunucusu yurt dışında bulunan elektronik posta hizmet sağlayıcıları (Hotmail, gmail, yahoo vs.) üzerinden sizinle iletişime geçilmesini talep ettiğiniz durumlarda; DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ’nin iletilerde paylaşılan Kişisel Verilerinizi ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi kendisine ait KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlemesine ve sunucusu yurt dışında bulunan bu hizmet sağlayıcılarının önceden kabul ettiğiniz politikaları gereğince verilerinizin yurt dışına aktarılmasına açık rıza vermiş sayılırsınız.
   • DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ’nin ve/veya Dr. ZEYNEP GÖKALP’ın , sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hizmet sağlayıcıları (facebook, instagram, Google, whatsapp vs.) üzerinde yayınlanan reklam ve tanıtımlarına başvurduğunuz hallerde; ilgili sosyal medya hizmet sağlayıcılarına ait Gizlilik ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek, otomatik olarak işlenmesine ve yurt dışına aktarılmasına izin verdiğiniz verileriniz, ilgili sosyal medya hizmet sağlayıcısı tarafından DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ ’ne aktarılacak ve DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ tarafından, okumakta olduğunuz kendisine ait Aydınlatma Metni ve Gizlilik İlkeleri doğrultusunda işlenerek muhafaza edilecektir. Bu hallerde; DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ’ne ait Aydınlatma Metni ile Gizlilik İlkelerini ve Kişisel Verileriniz ile Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin bu doğrultuda işlenmesini kabul etmiş, bildirdiğiniz iletişim bilgileriniz üzerinden DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ’nin tarafınıza ulaşmasına, sizinle iletişime geçmesine açık rıza vermiş sayılırsınız.
   • Kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin vs.) yer alan DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ ’ne ve/veya DR. ZEYNEP GÖKALP ’a ait profil hesabına direkt mesaj göndermeniz durumunda; DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ ‘nin, verilerinizi kendisine ait KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlemesine ve ilgili uygulama üzerinden sizinle iletişime geçmesine açık rıza vermiş sayılırsınız.

   

  AÇIK RIZA BEYANI ARANMAKSIZIN VERİLERİNİZİN İŞLENEBİLECEĞİ DURUMLAR:

   

  KVKK madde 6/3 uyarınca;

  • Muayene, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerini yürütebilmek amacıyla, Kanun gereği sır saklama yükümlülüğü altında bulunan DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ tarafından, Özel Nitelikli Kişisel Veri sayılan Sağlık Verileriniz, açık rızanız aranmaksızın işlenecektir.

  KVKK madde 5/2/c uyarınca; 

  • Tıbbi teşhis ve tedavi süreçleri sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirebilmek, sizinle birebir iletişime geçebilmek, randevu süreçlerini yönetebilmek amacıyla, DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ tarafından, açık rızanız aranmaksızın, Kişisel Verileriniz işlenecektir. 

  KVKK madde 5/2/f uyarınca meşru menfaatlerimize istinaden;

  • Hasta memnuniyeti ve talep yönetiminin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ tarafından, açık rızanız aranmaksızın, Kişisel Verileriniz işlenecektir.  

  KVKK madde 5/2/a ve KVKK 5/2/ç uyarınca hukuki yükümlülüklere istinaden, aşağıdaki durumlarda açık rızanız alınmaksızın Kişisel Verileriniz işlenecektir;

  • Hasta dosyası oluşturulması. 
  • İlgili mevzuatı gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi.
  • Ücret ödemelerinizin kontrolünü gerçekleştirerek fatura tanzim edilmesi.
  • Vergi ödemelerinin ifa edilmesi.
  • Sağlık Bakanlığı Mevzuatları gereği yükümlülüklerin ifa edilmesi.
  • Sağlık Turizmi Mevzuatı gereği yükümlülüklerin ifa edilmesi.
  • Veri güvenliğinizin sağlanması.
  • Yargı Makamları nezdinde hukuki yükümlülüklerin ifa edilmesi.
  • İdari Kurum ve Kuruluşlar nezdinde idari yükümlülüklerin ifa edilmesi.

   

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI VE HANGİ AMAÇLA KİMLERE AKTARILACAĞI

  6698 sayılı KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları kapsamında yer alan şartlar ve amaçlar doğrultusunda toplanan Kişisel Verileriniz; KVKK 8. ve 9. maddelerine ve uygun olmak suretiyle, DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ tarafından muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirmesi, gerektiğinde diğer uzman hekimlerden konsültasyon hizmeti alınması, Sağlık Turizmi mevzuatına ilişkin idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Sağlık Turizmi çerçevesinde gelen Sağlık turisti hastaların transfer, konaklama ve tercüman hizmetlerinin planlanması, hastalar ile iletişim kurulması, kontrol randevu süreçlerinin yönetilmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetilmesi, doktor ile hasta arasında kurulan hukuki ilişkiden doğan sorumlulukların yerine getirilmesi, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, teknik ve ticari güvenliğin sağlanması ve kamusal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sunulan tıbbi hizmetlerin tanıtılması ve 3. kişilerin tıbbi açıdan bilgilendirilmesi amaçlarıyla, amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde, gerekli Gizlilik Sözleşmeleri imzalanarak ve tüm idari ve teknik güvenlik tedbirleri sağlanmak suretiyle hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içindeki üçüncü kişi ve kurumlara aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir. Bu kapsamda, DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ tarafından işlenen Kişisel Verileriniz; 

  • Konsültasyon amacıyla diğer uzman hekimlere,
  • Sigortalı Çalışanlarına,
  • Tedarikçilerine,

  o   Mali Müşavir, Vergi ve Finans Danışmanları ve Denetçileri

  o   Hukuk Danışmanı

  o   Veri Tabanı (Server) Sağlayıcıları

  o   “Klinik Yönetimi Yazılım” Hizmeti Sağlayıcısı

  o   Web/Tanıtım Danışmanı

  o   Tercümanlar

  o   IT Danışmanı

  o   Turizm Acentaları

  • Kanunlar çerçevesinde yetkilendirilmiş Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, 
  • Yargı Makamlarına aktarılabilecektir.

   

  KİŞİSEL VERİ İŞLEME SÜRESİ

  Kişisel Verileriniz, DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ tarafından, yasal olarak saklamaya yükümlü olduğu ölçüde ve sürece saklanacaktır. Belgeleme ve saklama yükümlülükleri, ticaret, vergi ve sağlık mevzuatı ile ilgili yerel normlardan kaynaklanmaktadır. Aşağıda gösterilen tabloda Kişisel Verilerinize ait saklama süreleri yer almaktadır.

  Kişisel Verileriniz

  Saklama Süreleri

  Kimlik Bilgileriniz                                 Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 20 Yıl

  İletişim Bilgileriniz                              Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 20 Yıl

  Sağlık Bilgileriniz                                 Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 20 Yıl

  Fotoğraf ve Video Bilgileriniz           Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 20 Yıl

  Mali Bilgileriniz                                     Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 10 Yıl

   

   

   

   

  MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE VERİ SAHİBİ YAŞ SINIRI

  KVKK kapsamında, hastalar/danışanlar en az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bizzat onay verebilecektir. Bu yaş sınırının altında olan hastaların/danışanların onaylarının kanuni temsilcileri tarafından verilmesi gerekmektedir.

   

  RIZANIN GERİ ÇEKİLMESİ

  Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ ’ne rıza vermeniz hâlinde, KVKK 5/1 uyarınca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda verdiğiniz rızayı dilediğiniz zaman geri alabileceğinizi bildiririz. Rızanızı geri alma beyanınızı aşağıda belirtilen irtibat adresimize yine aşağıda belirtildiği şekilde ilettiğiniz takdirde rızanız geri alınacaktır.

  KVKK UYARINCA VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

  Kişisel Verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

  • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Yukarıda sıralanan haklarınızdan kullanmak istediğiniz haklar ya da talepler olması durumunda; KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan hangisini kullanmayı talep ettiğinizi açık ve anlaşılır bir şekilde belirttiğiniz yazılı başvurunuzu, ıslak imzalı olarak ve kimliğinizi ispat edecek belgelerle birlikte, DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ’nin, “Atatürk Mh. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul A Blok Daire: 676 Ataşehir/İSTANBUL” adresine gelerek bizzat elden sunabilir, noter kanalıyla gönderebilir veya güvenli e-imza ile imzalayarak “bilgi@zeynepgokalp.com” mail adresine iletebilir veyahut KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. Kimlik Numarası/Pasaport Numarası/geçici T.C. Kimlik Numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur.

  DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

  RIZA ve ONAY

  İşbu Aydınlatma Metnini okuyarak kabul ettiğinizde, DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ’nin gerçekleştirdiği veri işleme süreci hakkında tam ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunuzu, KVKK tarafından hüküm altına alınan haklarınızı öğrendiğinizi ve Kişisel Verileriniz ile Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ tarafından İŞLENMESİNE özgür ve hür iradenizle rıza verdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

  Aydınlatma Metnini okuduktan sonra kabul etmeme hakkına sahipsiniz. Muayenehanenin işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

  DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ ,KVKK kapsamında “VERİ SORUMLUSU” sıfatıyla bildirmektedir.

   

  Saygılarımızla.

 • DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ HASTA/DANIŞAN AÇIK RIZA BEYANI

   

  DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ’ne ait “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnini ve Aydınlatma metinde açıkça belirtilen mevzuata ilişkin “tüm haklarımı” sözlü ve yazılı olarak anlayabildiğim dilde okudum, anladım, haklarım konusunda bilgilendim. Aydınlatma Metnini kabul ederek DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ‘nin Aydınlatma Metni kapsamında işlemesine rıza gösterdiğim Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Kişisel Verilerimden iletişim bilgilerimin DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ tarafından muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi, bakım ve kontrol hizmetlerimin yürütülebilmesi, tarafıma uygulanan tıbbi tedavi uygulamasının geliştirilmesi, süreklilik arz eden tedavilerde gelen randevu tarihlerimin hatırlatılması ile tıbbi tedavi ve uygulamalara ilişkin yeniliklerden bizzat haberdar edilmem amacıyla İŞLENMESİNE, sunulan tıbbi hizmetlere ilişkin yenilik ve gelişmelerin bildirilmesi, süreklilik arz eden tedaviler için gelen randevu tarihlerinin hatırlatılması ve özel günlerde kutlama, tebrik amacıyla, tarafıma siparişlerimin gönderilmesi, tanıtımların ve bilgilendirmelerin yapılması amacıyla TARAFIMA SMS, E-POSTA, POSTA GÖNDERİSİ GÖNDERİLMESİNE VE MOBİL VEYA ONLİNE İLETİŞİM KURULMASINA AÇIK BİR ŞEKİLDE RIZA GÖSTERİYORUM.

  1. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

  1. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ (Bundan sonra ‘DR. ZEYNEP GÖKALP’’ olarak anılacaktır.) tarafından işletilen https://zeynepgokalp.com web sitesini ziyaret edenlerin (“Ziyaretçi”) kişisel verilerini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası (“Politika”) ile Ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

  Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde, çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. İnternet sitemize girdiğinizde, adres çubuğunuzda https://zeynepgokalp.com adresinin yanında bulunan “kilit” işaretine tıklayarak, kullanılan çerezleri inceleyebilirsiniz.

  Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi, tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

  • Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

  Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, aşağıda sıralanan amaçlarla ÖZEL DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ tarafından KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

  • DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ tarafından gerçekleştirilen sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.

  • Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

  Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, KVKK 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına yukarıda sayılan kişisel veri işleme şartları ve amaçlarında sayılı hallerde aktarılabilmektedir.

  • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

  Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, ziyaretçinin izniyle web sitemize ek olarak www.google.com ve facebook.com alanlarına da çerezler uygulanmaktadır.

  • Çerezleri Kullanım Amacı

  Çerezlerden bazıları, internet sitemizin işlevlerini ve güvenlik özelliklerini yerine getirmesi için gerekli olabilecek çerezlerdir. Ancak internet sitemizde kullanılan diğer çerezler, bu kapsamda zorunlu olarak nitelendirilemeyecek olan, pazarlama, reklam, analitik, istatistik ya da internet sitesinin performansını artırmak gibi amaçlara yönelik çerezler olabilir.

  Bu çerezler vasıtası ile tarayıcınızdaki kullanıcı DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

  • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.
  • Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
  • Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.
  • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

  Kişisel verileriniz KVK Kanunu’nu kapsamında gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi halde yani bir diğer veri işleme şartının geçerli olduğu hallede rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ olarak, aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde kliniklerimizden hizmet aldığı tedarikçilerle, bağlı ortaklıklarımızla, iş ortaklarımızla ve grup şirketlerimiz ile paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi farklı ülkelerdeki sunucularda saklayabileceğini belirtmek isteriz.

  Sitemizde Kullanılan Çerezler

  Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezler hakkındaki bilgileri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

  Zorunlu Çerezler

  Belli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

  İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

  Bu çerezler sizlerin site üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır. Örneğin sitemiz üzerindeki dil seçiminizi veya bir metin okurken seçmiş olduğunuz font boyutunu hatırlamamızı sağlar.

  Sosyal Medya Çerezleri

  Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin Kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da market araştırmaları yapılmasıNiçin Facebook / Instagram hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir.

  Performans ve Analiz Çerezleri

  Bu çerezler sayesinde sitemizi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.

  Hedefleme veya reklam çerezleri

  Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Örneğin, sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklam yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir. IP davranışlarınız gibi kişisel veri niteliğinde bilgilerin işlenmesi söz konusu olabilir

  • Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

  Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. İnternet sitemizi kullanmaya devam ederek, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ancak, çerezlerin kullanımını kabul etmiyorsanız, internet tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek, zorunlu olanlar dışındaki çerezlerin kullanımını sonlandırabilirsiniz. İnternet tarayıcınızdaki çerezlerin nasıl sonlandırılacağını öğrenmek için aşağıdaki linkleri incelemenizin faydalı olabileceğini düşünüyoruz.

  Google Chrome için:

  https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr&oco=0

  İnternet Explorer için:

  https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  Safari için:

  https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

  https://support.apple.com/tr-tr/HT201265

  Adobe Analytics

  http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

   AOL

  https://help.aol.com

   Google Adwords

  https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

  Google Analytics

  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

   

  Mozilla Firefox

  http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

   Opera

  http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

  • Veri Sahiplerinin Hakları

  Veri Sahipleri, KVKK’da belirtilen haklarını, ayrıntısını DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ Kişisel Verilerin İşlenmesi İlişkin Aydınlatma Metnini bulabileceği https://zeynepgokalp.com adresinde yer alan KVK menüsünden öğrenebilecektir. Veri Sahipleri, kişisel verilerinin işlenmesine yönelik taleplerini DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ’ne iletebilecektir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  Haklarına sahiptir.

  Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, adresinde yer alan Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ’nin KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

  Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi’nin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

  Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin DR. ZEYNEP GÖKALP KLİNİĞİ tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

  • Politika’nın Yürürlüğü

  Bu Politika yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi halinde Politika’nın yürürlük tarihi revize edilir.

 • Veri Sahibi Başvuru Formu

Randevu &
İletişim

Dr. Zeynep Gökalp Atatürk Mh. Ertuğrul Gazi Sk.
Metropol İstanbul A Blok Daire: 676

© 2023 Dr. Zeynep Gökalp. Tüm hakları saklıdır.